Go to Top Page Go to Previous PageAichi


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Akuhi
IkkakuDojo

Chiryu
Youseikan Chiryu Higashi Kendo Club Raikoji Kendo School

Handa
Kawatetsu-Butsuryu-Kendokyoushitsu Aichi Kenshinkan

Kanie
Sunishi Kendo

Kariya
Kariya Kenyuu-kai Imaoka Kendo Club Hitotsugi Kendo Club Higashikariya Kenndoukyoushitu

Kasugai
Chuodai Kenyukai Shuubukan Kokkikai Seibukan Kendou Shuubukan Owarishiseikan Iaidojo(Iaido) O-Tekensikai

Nagakute
AichiKenritsu Geidai Kendo bu

Nagoya
Shinmeikan Naori Kendo Class Senshindojo Shobukan Nishi Police Station Kid's Kendo Club Kenbukan Seiwakai Meijoukan Moriyama Sports Aichi Seidoukan Kenreikai Kondoudoujyo Higashioka Syounen Kennyuukai Narushoumidori Kenyuukai Seishinkan Midori shonen Kendo Kai

Nishio
Ishiki Kohyuhkai

Okazaki
Aoi Kenyukai

Tokai
Meisinkai

Toyoake
Akatuki Doujou

Toyokawa
Shinshinkan Kendo School

Toyota
Wakazono Kenshikai

Go to Top Page Go to Previous Page