Go to Top Page Go to Previous PageGunma


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Kiryu
Kiryu Iaido Club(Iaido)

Maebashi
Gunmaken Kyuukenkai Hirose Kendo Friendship Club Oogoshiroyamadoujyou Maebashi Kenwakai Gunma Syudoukan Fujimi Kensikai

Ota
Ota syo-nen Ken-yu-kai Ojima Kendobu

Takasaki
Shureido Kendo School Kendo KurabuShureido-Mokuyokai Takaski Jounankendoukurabu

Tatebayashi
Akabane Kenyukai Tatebayashi Kenndou Kurabu

Go to Top Page Go to Previous Page