Go to Top Page Go to Previous PageMiyagi


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Ishimaki
Yudonosan Doujyou Kitamura Kendou

Kesennuma
Minami Kesennuma Syounen Kendoukai

Okawara
Yuuhikan Oonodoujyou

Sendai
Hachiman Kenyuukai Tsurugaoka Kendo Shichigo Kendo Club Kano Syounen Kenyukai Takasago Kendokyositu Miyaginokendokai Yaotomesinbukan Kendoclub Minamisyonenkendoukurabu Minamisyonenkendoukurabu

Go to Top Page Go to Previous Page