Go to Top Page Go to Previous PageNigata


Please use the browser's returns button when it returns to this page.

Itoigawa
Itoigawa Aoi Kenshikai

Kashiwazaki
Wakaba Kendo Class Kashiwazaki Kendo Federation

Joetsu
Takada Shudokan Ogata Renseikai

Minamiuonuma
Ikazawa Kendou Club

Nagaoka
Omotemachi Kenshikai

Nigata
Meike Kendo Club Sinbukan Dojyou Ikarasi Kensikai Yamanoshita-chiku Kendou Kyoushitu

Sanjo
Sanjokendoclub

Shibata
Syonenbudoukan Shibatashi Kendorenmei

Go to Top Page Go to Previous Page